Статут удружења

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 23.11.2015. године у Београду, ул. Миљаковачки виногради бр. 9, усвојен је

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ПРИВАТНИХ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ДОМОВА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење приватних установа социјалне заштите – домова за смештај одраслих и старијих (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области социјалне заштите и пружања услуга домског смештаја одраслих и старијих лица.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

  1. Унапређивање социјалне заштите и пружања услуга домског смештаја одраслих и старијих лица, као и активан рад на идентификовању и сузбијању нелегалних домова за смештај старијих и одраслих лица односно борба против нелојалне конкуренције;
  1. Активан рад у законодавној иницијативи, предлагање измена и допуна закона и других општих аката и њихово усклађивање са реалним потребама чланова удуржења. Заузимање заједничких ставова чланова удружења по питању сарадње са надлежним министарством, као и другим министарствима и надлежним органима, те заступање интереса чланова удружења.
  1. Формирање стандарда квалитета пружања услуга, помоћ члановима удружења при формирању елаборате за лиценцирање домова, помоћ при организовању процеса рада, протокола, имплементацији процедура, ХЦЦП система у кухињама, едукацији медицинског особља и свих запослених укључујући и власнике домова који су чланови удружења;
  1. Повезивање са другим струковним удружењима у земљи и иностранству, као и формирање стратегије развоја пружања услуга у области домског смештаја старијих и одраслих лица;
  1. Рад на усклађивању стандарда у свим домовима члановима удружења и формирању категоризације по основу објективних критеријума, као и рад на формирању званичног ценовника услуга који би се односио на све чланове удружења;
  1. Унапређивање и праћење квалитета услуга које чланови удружења пружају својим корисницима.

Назив и седиште

Члан 3.

Назив Удружења је: Удружење приватних установа социјалне заштите – домова за смештај одраслих и старијих.

Удружење има седиште у Београду, ул. Миљаковачки виногради бр. 9

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 4.

Члан Удружења може бити свака приватна установа социјалне заштите која се бави смештајем одраслих и старијих, а које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење.

Комплетан статут удружења можете преузети кликом на линк “Преузмите документ” који се налази на почетку странице.