У сарадњи са надлежним министарством, реализован пројекат за унапређење стручне праксе

Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања подржало је пројекат „Удружења приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих“ за унапређење стручне праксе приватних лиценцираних пружаоца услуга социјалане заштите.

„Удружење приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих“ успешно је спровело пројекат посвећен унапређењу компетенција стручних радника и стручних сарадника у приватним лиценцираним установама за смештај одраслих и старијих лица. Пројекат „Пилотирање услуге радно-окупационе терапије у приватним лиценцираним домовима за одрасле и старије“ имао је за циљ теоријско упознавање и практичну обуку стурчног и осталог кадра запосленог у приватном сектору о савременим методама и техникама за професионалну организацију слободног времена корисника и њихово укључивање у дневне активности које у великој мери доприносе унапређењу квалитета живота корисника и позитивно утичу на психофизички статус лица на смештају у установи социјалне заштите.

Овај пројекат, у трајању од 6 месеци, удружење је спровело у сарадњи са Геронтолошким центром Београд и Геронтолошким друштвом Србије, а стручњаци ове две реномиране институције били су ангажовани на повећању компетенција својих колега у приватном сектору и унапређењу укупне стручне праксе у приватним установама, било у директном раду са корисницима појединих чланова удружења, било кроз спровођење посебног програма обуке за радно-окупациону делатност који је акредитован у Заводу за социјалну заштиту.

Примарни циљ овог пројекта био је анализа утицаја професионално организоване радно-окупационе терапије у приватним лиценцираним установама социјалне заштите на укупан психофички статус корисника и њихово задовољство боравком у установи.

На основу улазних и излазних анкета, као и на основу извештаја стручних радника из установа које су учествовале у пројекту, а у сарадњи са стручњацима из Геронтолошког друштва Србије и Геронтолошког центра Београд, извршена је евалуација расположивих података о промени квалитета живота корисника у установи. Установљено је да су радно-окупационе активности, спровођене у току пројекта, у значајној мери утицале на побољшање општег квалитета живота корисника у установи, на бољу укљученост и социјализацију корисника, превазилажење осећаја усамљености, враћање мотивације за дружењем и бољу интеграцију у групу, што је све имало и позитивне последице по психофизички статус корисника.

Такође, показало се да у мањим установама, какве су по правилу приватне лиценциране установе, није неопходно ангажовање струковних радних терапеута, с обзиром на то да већ ангажовани стручни радници у овим домовима, уз адекватну едукацију струковних радних терапеута из УГЦБ, могу са успехом спроводити ове активности у оквиру установа у којима обављају послове социјалног радника, будући да број корисника у приватнм сектору углавном не прелази 50 корисника по дому (мањи је број приватних лиценцираних установа чији је укупан капацитет већи од 50).

Резултати пројекта:

1. Повећање квалитета живота корисника

Индикатор (показатељ): Сама радно-окуациона терапија, структурисање слободног времена и друштвене активности утичу на повећање квалитета живота корисника у установи социјалне заштите, о чему сведочи поређење улазних и излазних анкета које су рађене на почетку и на крају пројекта.

2. Задовољство током спровођења активности

Индикатор (показатељ): Поређење улазних и излазних анкета указује на задовољство корисника током спровођења пројектних активности. Такође, извештаји социјалних радника указују и на вербализацију позитивног односа корисника према активностима радне терапија.

3. Смањење осећаја бескорисности и усамљености

Индикатор (показатељ): Извештаји надлежних социјалних радника указују на значајне резултате у повећању мотивације корисника за укључивање у друштвене активности и жељу да учествују у активностима и ван радионица које су се спроводиле у оквиру пројекта. На ово указује и анализа излазних анкета.

4. Промене корисника у односу према самој установи и према боравку у њој

Индикатор (показатељ): Извештаји социјалних радника и излазне анкете показују релативно повећање задовољства корисника боравком у установи након организованог програма радно-окупационе терапије.

5. Позитивне психофизичке промене током спровођења радноокупационе терапије

Индикатор (показатељ): Према мишљењу стручних радника, након 6 месеци рада са корисницима, постигнут је видљив позитиван помак у њиховом општем психофизичком статусу, корисници су активнији, мотивисанији, спремнији за друштвене активности и дружења.

Захваљујемо се надлежном министарству на подршци, као и нашим сарадницима на овом пројекту, зато што су препознали приоритете којима тежимо сви у систему социјалне заштите, а то је што квалитетнија пракса свих пружаоца услуга социјалне заштите, са циљем унапређења квалитета живота корисника на смештају и њиховим већим задовољством боравком у установи.